การสมัครสมาชิก


การสมัครเป็นสมาชิก ชสต.
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์สมัคเป็นสมาชิก ชสต.มีขึ้นตอนการรับสมัครดังนี้
1. สหกรณ์มีหนังสือถึง ชสต. แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิก อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่.....ครั้งที่........เมื่อวันที่.....และแนบสำเนารายงานการประชุมให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
พร้อมใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิก ไปยัง ชสต.
2. ประธาน ชสต.พิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
3. ชสต.มีหนังสือตอบรับเข้าเป็นสมาชิก
4. สหกรณ์ชำระเงินค่าบำรุง ในอัตราหัวละ 1 บาท ต่อสมาชิก 1 คน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
และไม่ต่ำกว่า
500 บาท คำนวณจากยอดสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค.ของปีที่สมัครเป็นสมาชิก
5. ชสต.ส่งใบเสร็จเงินค่าบำรุงให้แก่สหกรณ์
 

สิทธิของสมาชิก ชสต.

1. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ ชสต. ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
และตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของ ชสต
2. มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการบริหาร ชสต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ชสต.กำหนด
3. มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ชสต.
4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ชสต. หรือการประชุมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเชิญประชุม
5. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ ชสต.จัดขึ้น
6. ส่วนลดพิเศษในการเข้าอบรม-สัมมนา
7. มีสิทธิใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ของ สอ.มอ.โดยไม่ต้องจ่ายค่าโปรแกรม
8. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ ชสต.จัดร่วมกับ ชสอ.
 
 

หน้าที่ของสมาชิก ชสต.
1. ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือการประชุมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเชิญประชุม
3. ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศของ ชสต.
 
 

การพ้นสภาพสมาชิก ชสต.
1. ลาออก
2. เมื่อสหกรณ์เลิกกิจการสหกรณ์
3. สหกรณ์ล้มละลาย
4. ถูกให้ออกจาก ชสต.
 
 

การให้ออกจาก ชสต.
1. ขาดส่งเงินค่าบำรุงติดต่อกันสามปี หรือขาดส่งรวมกันถึง 5 คราว
2. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบการหรือมติของ ชสต. หรือแสดงเป็นปฏิปักษ์ต่อ ชสต.
ไม่ว่าโดยประ
การใด ๆ หรือประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์
ของ ชสต.
 
DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิก ชสต. pdf [download]