เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา เรื่อง กฎหมาย ปปง.ใหม่ และแนวทางการปฏิบัติฯ


 1. นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง pdf [DOWNLOAD]
   
 2. แนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง pdf [DOWNLOAD]
   
 3. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง pdf [DOWNLOAD]
   
 4. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก/รับทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว pdf [DOWNLOAD]
   
 5. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาชิก/ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว pdf [DOWNLOAD]
   
 6. การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง สําหรับผลิตภัณฑ์)/บริการ และช่องทางบริการของสหกรณ์) pdf [DOWNLOAD]
   
 7. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กร ประจําปี .....ของสหกรณ์.... pdf [DOWNLOAD]
   
 8. ตัวอย่างกระดาษทําการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ของสหกรณ์ ....pdf [DOWNLOAD]
   
 9. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย pdf [DOWNLOAD]