ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28

      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ข้อ 22 พ.ศ.2546 โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาชมรม ประจำปี 2562 โดยตำแหน่ง ให้ทราบ ดังเอกสารแนบ
 
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 pdf [DOWNLOAD]