เลื่อน !!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ยุค 4.0" ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า


เลื่อน !!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ยุค 4.0" ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  pdf [DOWNLOAD]