ประกาศ เรื่อง บรรจุระเบียบวาระประชุมใหญ่ เป็นสหกรณ์ผู้ร่วมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด


       ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เห็นชอบให้ร่วมจัดตั้ง ”ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จากัด” ขึ้น เพื่ออำนวยประโยชน์ทางการเงินและการลงทุนแก่สหกรณ์ในภาคใต้ และเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ชมรมได้จัดส่งร่างข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จากัด พร้อมกันนี้ด้วยแล้วเพื่อให้สหกรณ์ของท่านพิจารณา และหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ผู้จัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด ขอให้สหกรณ์ท่านบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ์ มาตรา ๑๐๒ “การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละ สหกรณ์ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้” และในการนี้ชมรมฯใคร่ขอทราบผลการพิจารณาวาระดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมใหญ่ เพื่อจักได้ดำเนินการนัดประชุมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด ตามกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งต่อไป

บันทึกข้อความ pdf [DOWNLOAD]
ร่างข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำกัด pdf [DOWNLOAD]
แบบตอบรับบรรจุวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี pdf [DOWNLOAD]