เรื่อง : ความเรียบง่ายที่นำพาความร่ำรวย


นักธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน จนร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นพันล้าน ส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากศูนย์ บางคนก็เริ่มจากติดลบแต่ทำไมคนเหล่านี้จึงกลายเป็นเศรษฐีได้ในปัจจุบันจากการสำรวจหลายๆคนมีหลักการดำเนินชีวิตดังนี้

1. ใช้เงินน้อยกว่าที่ได้รับมา
2. พากเพียรพยายามในงานที่ทำ
3. มีวินัยในตนเอง
4. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
5. พึงพอใจในการใช้ชีวิตของตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ
6. วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถใช้เงินได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยค่านิยมหรือสื่อต่างๆ
8. ไม่ใช้เงินเพื่อต้องการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมของตนเอง
9. สอนให้ลูกๆ รู้จักใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม
10. เลือกอาชีพการงานให้เหมะสมกับความสามารถของตนเอง

จากหลักที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นว่าเป็นหลักการง่ายๆของการใช้ชีวิต อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวย  ซึ่งสิ่งสำคัญที่คนเหล่านี้ระลึกถึงอยู่เสมอในการดำเนินชีวิต ก็คือ การรู้จักคิดและการมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนั้นเอง

(ที่มา: อยากกู้เงินแบงก์บ้างทำอย่างไร?  พรปิยะ สุวรรณบุตร : เรียบเรียง)