เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา เรื่อง กฎหมาย ปปง.ใหม่ และแนวทางการปฏิบัติฯ (อ่าน:113)
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 (อ่าน:191)
เลื่อน !!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ยุค 4.0" ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า (อ่าน:286)
ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2562 (อ่าน:302)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สหกรณ์กับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน:341)

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 อบรมสัมมนา กฎหมาย ปปง.ใหม่ และแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องสำหรับสหกรณ์ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาย1) หาดใหญ่ จ.สงขลา
[29 ต.ค. 2562] (ดู:219)
วันที่ 20 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5 ณ ห้องบรรเจิด ชั้น 4 สอ.มอ.
[22 มี.ค. 2561] (ดู:358)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
[14 ก.ค. 2559] (ดู:1955)
More