ประวัติความเป็นมา


ประวัติการก่อตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้


เรือตรีพสุ สัตถาภรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้ดำริที่จะให้
เกิดความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ในภาคใต้ เพื่อให้ความช่วยเหลือกันทั้งในด้านการเงินและวิชาการ ดังนั้น เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2532 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น ในหัวข้อเรื่อง การประสานความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 20 สหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการร่วมมือกันเป็นชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อยกร่างข้อบังคับของชมรมและระสานให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานในครั้งนั้นประกอบด้วย

1. เรือตรีพสุ สัตถาภรณ์ จาก สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

2. นายประศึก ผ่อล้วน จาก สอ.ครูกระบี่ จำกัด

3. นายปรีชา หิริศักดิ์สกุล จาก สอ.ครูยะลา จำกัด

4. นายกมล ภิญโญ จาก สอ.ครูสงขลา จำกัด

5. นางปรีดาพร รัตนพันธ์ จาก สอ.สาธารณสุขตรัง จำกัด

6. นายพร้อม จันทรัตน์ จาก สอ.ครูนราธิวาส จำกัด

7. ด.ต.เกษม อ่อนสง จาก สอ.ตำรวจตรัง จำกัด

8. นายจรงค์ สำเภา จาก สอ.ครูปัตตานี จำกัด

9. นายมนัส พิทักษ์ จาก สอ.ครูตรัง จำกัด

10. นายเฉี้ยง เมืองสุวรรณ จาก สอ.ครูสตูล จำกัด


คณะทำงานได้ประชุมยกร่างข้อบังคับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ขึ้น และได้เรียกประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2533 เพื่อรับรองข้อบังคับ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรองให้ถือใช้ข้อบังคับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ตามที่คณะทำงาน ได้เสนอขึ้น นับได้ว่าวันที่ 25 สิงหาคม 2533 เป็นวันถือกำเนิดของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคไต้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

1. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

2. จัดการศึกษาอบรมกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

3. แนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินกิจการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

4. เป็นผู้แทนรักษาประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์ออมทรัพย์

5. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

6. จัดหาเงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการบริหารงาน

7. เป็นผู้ประสานงานในการโอนย้ายสับเปลี่ยนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิก ตามความประสงค์ของสหกรณ์นั้น

8. เป็นผู้ประสานงานการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์

9. กระทำกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นแก่กิจการตามกล่าวแล้วข้างต้น


สำหรับกิจการที่ชมรมได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีด้วยกันหลายโครงการคือ

1.โครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตในภาคใต้

2.โครงการทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน

3.โครงการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์

4.โครงการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

5.โครงการบริการเงินด่วนระหว่างสหกรณ์

6.โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ชมรม


สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้คงจะเป็นสิ่งที่สหกรณ์สมาชิกต้องการ และเป็นประโยชน์สุขแก่สมาชิกร่วมกัน โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด คงอยู่ที่ความร่วมมือของมวลสมาชิก และเชื่อว่าการรวมตัว คือแหล่งที่มาแห่งพลัง การรวมตัวเพื่อผลทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมเกิดพลังทางเศรษฐกิจ ชาวสหกรณ์เป็นผู้มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ระบบสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า พวกเราต้องช่วยพวกเรา ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้เกิดขึ้นมาได้ เพราะพวกเราตระหนักถึงสัจธรรมร่วมกันว่า ผู้อ่อนแอควรรวมตัวกันเพื่อสร้างโอกาสให้พวกเรามีหนทางสร้างฐานะได้ ขอให้พวกเราทุกคนศรัทธาในการรวมตัวของเราอย่างจริงจัง ความฝันที่จะสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนก็ย่อมเป็นจริงได้ในที่สุด