หลักเกณฑ์การรับเงิน กองทุน “เยียวยาสมาชิก สอ.ผู้ประสบภัยก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้"


หลักเกณฑ์การรับเงิน
กองทุน “เยียวยาสมาชิก สอ.ผู้ประสบภัยก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
----------------------
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดตั้งกองทุนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือดังต่อไป
1.ที่มาของเงินกองทุน/ ทุนที่จะมอบให้กับสมาชิก
 • เงินบริจาค จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
 • สมาชิกที่เสียชีวิต จะได้รับเงินจากกองทุนรายละ 5,000 บาท โดยพิจารณาตามลำดับหนังสือที่
  ชสต. ได้รับจากสหกรณ์สมาชิก ภายในวงเงินของกองทุน
2.คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเงินกองทุน
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ที่เสียชีวิตใน
  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
  (สะบ้าย้อย,นาทวี,จะนะ,เทพา) ที่ประสบเหตุตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2552
3.ขั้นตอนการรับเงินกองทุน
 • สหกรณ์ต้นสังกัด มีหนังสือขอรับเงินกองทุน พร้อมแนบสำเนา ใบมรณะบัตร,  
  สำเนาบันทึก
  ประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และระบุชื่อทายาทผู้รับเงินกองทุน
 • ประธานกรรมการ ชสต.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุน
 • ชสต.จัดส่งเงินกองทุน ไปยังสหกรณ์ต้นกัด โดยสั่งจ่าย ตั๋วแลกเงินธนาคาร
  ระบุชื่อ ทายาท
  ที่ได้รับเงินกองทุน