ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 อบรมสัมมนา กฎหมาย ปปง.ใหม่ และแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องสำหรับสหกรณ์ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาย1) หาดใหญ่ จ.สงขลาวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 อบรมสัมมนา กฎหมาย ปปง.ใหม่ และแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องสำหรับสหกรณ์ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาย1) หาดใหญ่ จ.สงขลา (50)
วันที่ 20 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5 ณ ห้องบรรเจิด ชั้น 4 สอ.มอ.วันที่ 20 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5 ณ ห้องบรรเจิด ชั้น 4 สอ.มอ. (10)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (97)
โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (12)
โครงการสัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานีโครงการสัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (13)
กิจกรรม กิจกรรม "ชวนโหม๋วเรามาแลนวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 (37)
อบรมสัมมนา หัวข้อ อบรมสัมมนา หัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมสหกรณ์จากไคเซ็น" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 (108)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ และการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)" ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557  (16)