คณะกรรมการดำเนินการ


ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ ... จำกัด

ตำแหน่ง

 
วาระตำแหน่ง

1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการดำเนินการ / กรรมการสายอาชีพอุดมศึกษา, สถานประกอบการเอกชน
2560 – 2561

2

ครูปัตตานี

รองประธานฯ คนที่1 / ภาคใต้ตอนล่าง / จ.ปัตตานี

2560 – 2561
3 ครูนครศรีธรรมราช รองประธานฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก / จ.นครศรีธรรมราช 2560 – 2561

4

ครูระนอง รองประธานฯ ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน / จ.ระนอง
2561 – 2562
 
5
ค่ายเสนาณรงค์ เหรัญญิก / กรรมการ สายอาชีพทหารและตำรวจ
2561 – 2562

6

สาธารณสุขสงขลา เลขานุการ / กรรมการ สายอาชีพ ร.พ. และสาธารณสุข
2560 – 2561
7
ครูชุมพร กรรมการดำเนินการ จ.ชุมพร
2560 – 2561
8
ครูกระบี่ กรรมการดำเนินการ  จ.กระบี่
2560 – 2561
9
ครูพังงา กรรมการดำเนินการ  จ.พังงา
2561 – 2562
10
ครูภูเก็ต กรรมการดำเนินการ  จ.ภูเก็ต
2560 – 2561
11
ครูสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินการ  จ.สุราษฎร์ธานี
2561 – 2562
12
ครูตรัง กรรมการดำเนินการ  จ.ตรัง
2561 – 2562
13
ครูสตูล กรรมการดำเนินการ  จ.สตูล
2561 – 2562

14

ครูสงขลา กรรมการดำเนินการ  จ.สงขลา
2561 – 2562
15
สาธารณสุขพัทลุง กรรมการดำเนินการ  จ.พัทลุง
2561 – 2562

16

ครูยะลา กรรมการดำเนินการ  จ.ยะลา
2560 – 2561

17

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กรรมการดำเนินการ  จ.นราธิวาส
2560 – 2561