คณะกรรมการดำเนินการ


ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ ... จำกัด

ตำแหน่ง

วาระตำแหน่ง

1
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการดำเนินการ / กรรมการสายอาชีพอุดมศึกษา, สถานประกอบการเอกชน
2562 – 2563
2
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองประธานฯ คนที่ 1 / จ.นราธิวาส
2562 – 2563
3
ครูปัตตานี รองประธานฯ คนที่ 2 / ภาคใต้ตอนล่าง / จ.ปัตตานี 2562 – 2563
4
ครูนครศรีธรรมราช รองประธานฯ คนที่ 3/ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/ จ.นครศรีธรรมราช
2562 – 2563
 
5
ครูกระบี่ รองประธานฯ คนที่ 4 / ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน / จ.กระบี่
2562 – 2563
6
ค่ายเสนาณรงค์ เหรัญญิก / กรรมการ สายอาชีพทหารและตำรวจ
2561 – 2562
7
โรงพยาบาลนราธิวาส เลขานุการ / กรรมการ สายอาชีพ ร.พ. และสาธารณสุข
2562 – 2563
8
โรงพยาบาลระนอง กรรมการดำเนินการ  จ.ระนอง
2561 – 2562
9
ครูชุมพร กรรมการดำเนินการ  จ.ชุมพร
2562 – 2563
10
ครูพังงา กรรมการดำเนินการ  จ.พังงา
2561 – 2562
11
ครูภูเก็ต กรรมการดำเนินการ  จ.ภูเก็ต
2562 – 2563
12
ครูสุราษฎร์ธานี กรรมการดำเนินการ  จ.สุราษฎร์ธานี
2561 – 2562
13
ครูตรัง กรรมการดำเนินการ  จ.ตรัง
2561 – 2562
14
ครูสตูล กรรมการดำเนินการ  จ.สตูล
2561 – 2562
15
สาธารณสุขพัทลุง กรรมการดำเนินการ  จ.พัทลุง
2561 – 2562
16
ครูสงขลา กรรมการดำเนินการ  จ.สงขลา
2561 – 2562
17
ครูยะลา กรรมการดำเนินการ  จ.ยะลา
2562 – 2563